Süleyman Hilmi Tunahan (ks) Hazretleri'nin Duaları 2021 - Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin Sözleri ve Davranışları 2021 - Medet Kepece

Süleyman Hilmi Tunahan (ks) Hazretleri'nin Duaları 2021 - Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin Sözleri ve Davranışları 2021

 

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin Sözleri ve Davranışları 2021
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin Sözleri ve Davranışları 2021


 Cemaat ile namaz kılarken, iftitah tekbirinden sonra Sübhaneke’yi müteakiben, Euzübillehi mineş’şeytânirracîm’i de okuyup, besmeleyi imam efendiye bırakınız! ‘Euzü’ sebebiyle şeytanın vesvesesinden emin olursunuz!

 Namazda; kâde-i âhirede, tahiyyat, salli, barik ve Rabbenâ dualarından sonra, teşrik tekbiri getirip öyle selâm veriniz!
 Salât-ı vitirde kunut dualarını okuduktan sonra, rükua varmadan önce salât-ı müncine’yi okuyup, öyle rükua varınız! Zira salât-ı vitir gecenin son namazı olduğundan, günde beş vakit kıldığınız namazın sonunda, vazifeli melekler alıp, vech-i rahmana arza götürürken, Rasulullah Efendimiz, kendisi üzerine getirilen salavât-ı şerife mührünü namazların âhirinde götürdüklerinde, tereddüt etmeden Cenab-ı Hakka arz ederler; namazlarınızın kabulüne vesile olur.
 Namazın akabinde tespih duası için okuduğunuz âyete’l kürsi’yi müteakiben, muavvezât’ı (ihlâs-ı şerif, felak ve nâs sûreleri) da okuyunuz! Zira bunları okuduktan sonra tesbihlere geçilirse, Cenab-ı Hakk gerek içimizdeki hastalıklara gerek dıştan gelecek hastalıklara, belâ ve musibetlere bu sûreler sebebiyle mâni olur, nefsimizden ve dıştan gelecek hastalıklara şifa ihsan eder, belâ ve musibetlerden muhafaza buyurur.
 Kuduri okunan bir yerde harp, zelzele, yangın olmaz ve okuyan kimse dünya ve âhiret sıkıntısı çekmez.

 Bir kimse çıplak olarak helâya giderse veya çıplak olarak yatarsa, o evden bereket kalkar ve orada hayırdan eser kalmaz.

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nden tavsiyeler
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nden tavsiyeler Yecüc ve Mecüc, Allah-u Teâlâ’ya âsi olan demektir.

 Müslümanlar hem dünya hem de âhiret için çalışırlar; kâfirler ve müşrikler ise yalnız dünya için çalışırlar.”

 Salât-ı Vitr’in birinci rek’atında sûre-yi Fâtihâ’dan sonra elemneşrahleke, ikinci rek’atında tebbet, üçüncü rek’atında ihlâs-ı şerif sûrelerini okuyan kimsenin dişleri sağlam ve sıhhatli olur, diş ağrısı nedir bilmez.
 Müşrikler dine karşı gelemez, âciz kalırlar, silâha sarılırlar.”

 Namazda İnna enzelnâhü okumak, bin âyet okumak gibidir. Âyet-el Kürsî de öyledir.”

 Kabir âlemine vâkıf olmak, evliyaullahın en basit kerâmetidir.

 Amelsiz ilimde ve ıslah olmayan amelde, hayır kokusu bulunmaz.

 İhlâs ile elde edilen ilim, aynı ibadettir.

 Besmele ile kesilmeyen bir hayvan nasıl laşe  olursa, içine tevhid-i ilâhiyi koymayan insanlar da, aynı şekilde laşeleşmiş birer necistirler.  Yani mânen ve hakikaten necistirler, eğer zahiren necis olmuş olsalardı o zaman tutup temas ettikleri şeylerin yenmemesi veya yaptıkları eşyaların kullanılmaması lâzım gelirdi.”
 Arş-ı âlâdan düşenin parçası bulunur; ama mürşitlerin kalbinden düşenin parçası bulunmaz.

 Namazda tâdil-i erkâna riayetsizlik, mâişet sıkıntısı getirir.”

 Allahumme’r zuknâ hıfzal mürselîn… duasını bir ay boyunca 70 kere seher vaktinde okumaya devam eden, unutmak nedir unutur.

 Bu dinin garip anlarında hizmetini gören, saltanatını sürmeden ölmez.”

 Cennet ehli, kendi aralarında ne kötü kelime ne de yalan söz işitirler. Çünkü cennette nefis yoktur. Orada yalnız envâr-ı ilâhî vardır. Binaenaleyh cennetteki mü’minlerin letâifi, kendiliğinden zikr-i Mevlâ ile meşgûldür.
 Üzerinde misvak taşıyan felç olmaz.”

 Asr-ı saadet bir daha yaşanmadıkça, kıyamet kopmaz.

 Allah(c. c.)’ya kavuşturacak, vâsıl edecek, yakın olacak şey sohbettir.
 Bir mü’minin yaşayışının sıkıntılı olması, âhiretinin sıkıntısız geçeceğine alâmettir.

 Ayasofya açılmadan, Türkiye’nin felâha ermesi mümkün değildir. Eğer açılırsa kurtulur; çünkü orada Peygamberimiz(S.A.V.)’in iziyle beraber 70.000 ruhani vardır!”

 İhlâs ile edâ edilen ibadetler, belâlara mânidir, sahibine zarar vermez.”
 Bizim para, pul, mevki, makam, siyaset, politika, kavga ve gürültü ile işimiz yok. İstisnasız her Müslüman çocuğunu da okuturuz, bir tek fert geri dönmüşse haber versinler.”

 Dünya, âhiretin gölgesidir. Sen güneşi arkana alırsan, gölge önüne düşer. Ne kadar kovalarsan yakalayamazsın. Ama güneşi eline alırsan, o zaman gölge arkada kalır ki, arkamızdan gelecektir. Siz de dünyayı arkanıza alın!”
 Ya Rabbi! Biz imtihan ehli değiliz, bizi imtihan etme! Habibinin iltiması ile bizi bu âlemden imtihansız olarak göçür.

 Vazifemiz, cehennemin önündeki kütükleri kurtarmaktır.”

 Ya Rabbi! Biz imtihan ehli değiliz, bizi imtihan etme! Habibinin iltiması ile bizi bu âlemden imtihansız olarak göçür.”

 Şu boğazın suları nasıl akıyorsa, insanlar da cehenneme doğru öyle akıp gider.”
✦ Allah kerimdir amma kuyusu da derindir. İp ve kova olmayınca su çıkmadığı gibi, nur ve feyz de çıkmaz.

✦ Atom’un arz üzerinde müddet-i te’siri elli sene oIduğu gibi, decâcilenin bu ümmet üzerinde müddet-i fesâdı dahi elli senedir.

✦ Benim evlatlarıma Tarih öğrenmek farzdır.
✦ Benim evlatlarım, biIdiğinin âIimi, biImedikIerinin tâIibidirIer.

✦ Benim evlatlarımın her biri bir Süleyman’dır. Ben daha yüz sene yaşayacağım.

✦ Benim evlatlarım, Yusuf (a.s.) güzelliğindedir.
✦ Ben size “eceztü” dediğim zaman sizler alim olmadınız, ilmin anahtarlarını almış oIdunuz. Bu aldığınız anahtarla Anadolu’ya gidecek, büyük büyük kitapları açacaksınız ve onun içindeki hakikatleri Ümmet-i Muhammed’in evladına anlatacaksınız.

✦ Ben şu denî dünyayı, evlâtIarımın kirli tırnağına değişmem.

✦ Bir meşaiyyun var, bir de işrakiyyun var. İşrakiyyun: Önce inanıyor, sonra hikmetini araştırıyor. Meşaiyyun bunun zıddıdır. Kainatı inceler Allah’ı bulur. Bizim sûfî mezhebimiz işrakiyyun üzerine kurulmuştur. Zahirilerle farkımız; biz cevizin içini, onlar kabuğunu yerler.
✦ Biz akla ve zekâya kıymet vermeyiz. Salıverdin mi evinin yolunu buIabiIecek kadar akIı oIsun kâfidir.

✦ Biz Cenab-ı Hakk’ın ahirette bize vereceği seIahiyetIe, mahşer haIkına şöyIe dürbünIe bakacak, kimin bize bir merhabası, iIgisi, sevgisi, aIakası, AIIah yoIunda bir hizmeti varsa hepsine şefaat edecegiz.

✦ Biz, terakkî anIarında çürükIeri terkederiz. Asker de harekât ânında hastaIarı bırakır. BununIa beraber, nâdim oIup dönenIer, kabuI oIunur.

✦ Bize geIinceye kadar bütün piran, bu aIemden giderken, kendiIerinden sonra, kendiIeri gibi yetiştirdikIeri birisini vazifeIendirerek bu aIemden gitmişIerdir. YaInız bana mahsus oImak üzere ben bu aIemden gittikten sonra benim tasarrufum daha 40 yıI devam edecektir.
✦ Bize şemsî tecellî veriIdi. Hangi yöne nazar ettiysem, orası ihyâ oIdu.

✦ Bizim bu alemde bir tek işimiz var. O da yavruIarımızın kalbIerine Allah (c.c) ve Peygamber (s.a.v) sevgisi ile iman ve İslâm nurunu yerIeştirmektir.

✦ Bu dünyanın cefâsından sefâsına sıra geImez, gâfiI oImayın, iIme çaIışın, geçen günIer geri geImez.

✦ Ders okuturken takıIdığınız bir yer oIursa, orada fazIa durmayın. NasıI ki etrafı kazıIan bir ağaç koIayca devriIirse, evveIi ve âhiri anIaşıIan kitabın da ortasını anIamak koIayIaşır.

✦ Dışımız haIk iIe, içimiz Hak iIe…
✦ Din asıI, dünya ve siyaset fer’idir. Dünya ve siyaset dinin inkişâfına aIet oIabiIir. Fakat din, dünya menfaat ve siyasetine âIet oIamaz. ÂIet edenIere Ianet vardır.

✦ DinamitIe su içinde öIen baIıkIar haramdır. Gayr-i merzuk oIanIarı da mahvettiğinden bu işte hayır yoktur, hadiseIer zuhur eder.

✦ Râbıtaya ehiI oImayanIara iIim öğretmek harâminin eIine kıIıç vermek gibidir. Fuyûzât-ı iIâhiden mahrum oIdukIarından öğrendikIeri iImi dünya menfaatine âIet ederIer.

✦ Rütbesi yüce oIan kimseIerin, kendiIerinde cemaI sıfatı gaIip oIduğundan kafir ve asiIere heIak değiI, hidayet diIer. EhI-i küfrün kâffeten heIak oIup cehenneme gitmesinde fayda yoktur. Enbiya-yı mürseIîn insanIarın hidayeti için gönderiIdiIer, heIakı için değiI.

✦ Sahâbi: ResüIuIIah (s.a.v)’in daire-i imkan ve daire-i emkine-i küIIiyenin tamamını kendi Ietaifinden nazar ederek, seyr-i süIûkunu bir anda itmâm ettiği kişi demektir.

✦ Sihir, insanın nefsindeki habâseti, başka bir habâsete bağIayarak, bir başkasına havâIe etmektir.
✦ SüIeyman aIeyhisseIâm, YaInız başına bir orduyu mağIup etmek ne kadar zor ise, nefs-i emmâreyi mağIup etmek ondan daha zordur“ buyurduIar.

✦ Tarîk-i Nakşî; rabıta yoIu, enbiya ve mürseIîn yoIu, ârifIer, kâmiIIer, sıddîkIar yoIudur. Tarîk-i müşahede ve tarîk-i şühuddur.
✦ Tırnağını şu dünyaya değişmediğimiz bir evIâdımız için, küre-i arzın aItı üstüne geIse, bir şey Iâzım geImez.

✦ Varis-i Muhammedî ve sahib-i zamanın sonuncusu, sâdât-ı kiramdan oIup bu devIet Türkiye’ye ihsan oIunmuştur. İmam-ı Rabbanî (k.s.) Hindistan’da, Hz. Şah-ı Nakşibend ve MevIana Siracüddin Buhara’da, son sahib-i zaman da Türkiye’de zuhur etmiştir. CümIesi sâdâttan (aItun siIsiIeden) oIup bu tarik-i âIinin yüceIiğine şehadet eder. Irk ve miIIiyet gözetmeden Hindistan, Pakistan ve Buhara’dan emanet-i kübra, iIahi irade icabı Türkiye’ye intikaI etmiştir.
✦ Yâ Rabbî! Dünyayı kaIbime koyma, eIimden de aIma.

İnşallah sözleriyle istifade edip hayatımıza çeki düzen verenlerden oluruz. Hatırlamadığımız, unuttuğumuz sözlerini yorumda yazarsanız Ümmeti Muhammed’in faydasına sunmuş oluruz. Sağlıcakla kalın vesselam.Hz. Üstâzımız :

  • Âile saadeti isterseniz,
  • Bizim şefaatimize nâil olmak isterseniz
  • Havz-ı kevserin başında bizimle olmak isterseniz
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri 5 şeye dikkat edin!
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri 5 şeye dikkat edin! 

5 şeye dikkat edin!

✦ 1:_ Helâl lokmaya dikkat edin_ çünkü helâl lokmada ismi âzam sırrı vardır

✦ 2:Günlük ve haftalık vazifelerinize dikkat edin..

✦ 3:Namazlarınızda cemaate ve tâdil-i erkâna riâyet edin

✦ 4:Hizmetlerin içinde olun..

✦ 5: Fırsat oldukça bizi ziyaret edin..
✦ Evlatlarım, Siz bu yolun kıymetini kafanız teneşir tahtasına vurduğu zaman anlarsınız…

✦ Bizim yolumuzda mutlak itaat ve teslimiyet esastır

✦ 4 kitabı yutsa, ağzıyla kuş tutsa bir mürşid-i kâmile bağlanmadığı müddetçe onun Şeyhi şeytandır…

✦ Efendiler! Âhir zamanda iman gözün ucuna inecektir. hanımlar her gördüğünüzü isteyerek kocalarınıza zorluk çektirmeyin…✦ Dualarınızda isteyin..
Ya Rab! Bize ilim ver,feyiz ver,nur ver Verdiğin ilmi feyzi kullarına yaydır…Yâ Râb dersiniz…

✦  Allâhümmer zuknâ hifzal mürselin duâsını bir ay 70 kere seher vaktinde okumaya devam eden, unutmak nedir inkâr eder…
✦Efendiler! bir takım yol kesiciler vardır ki kaza borcu olan nâfile ibâdet yapamaz diye fetva vererek ümmeti muhammedi ibâdetten mahrum bırakıyorlar, bunlar kuttâ-i tariktir…

✦ Evlatlarımın 3 ânından korkarım…

✦a)Buluğa erme ânı
✦b)Askerlik ânı
✦c)Evlenme ânı …
Bu yollardan geçebilmenin yolu râbıtayı terk etmemektir.

✦ LÂ İLÂHE İLLELLÂHÜ VAHDEHÛ LÂ ŞERİKE LEH ……
duasını okuyanlar insallah cehennem yüzü görmeyecekler.

✦Efendiler!
Bunu yazınız çoluğunuza çocuğunuza öğretinizHiç yorum yok

Medet Kepece Yorumları

//